LFF Långsjö
Välkommen till Långsjö Fastighetsägarförening

Stadgar

Långsjö Fastighets-ägareförening

Fastställande

Dessa stadgar fastställdes vid föreningens årsmöte 2017-03-16 och är en mindre revidering av de tidigare stadgarna från 1997-03-25.


Stadgar

1. Föreningens uppgift är att sammansluta alla fastighetsägare inom Långsjö stadsdel i Brännkyrka församling, för att besluta om gemensamma angelägenheter och tillvarata medlemmarnas intressen i kommunala och övriga frågor.

Föreningen vill även genom samarbete med närgränsande fastighetsägareföreningar söka nå de bästa lösningarna i för samtliga föreningar vitala frågor.

2. Inträde kan vinnas av varje fastighetsägare inom området som vill underordna sig dessa stadgar och erlägga fastställd medlemsavgift. Medlem som flyttat från området kan fortsätta att vara medlem.

3. Medlemsavgiften beslutas av årsmötet att gälla för ett år i taget. Årsmötet fastställer styrelsearvoden. Räkenskapsåret är lika med kalenderåret.

4. Varje fastighet utgör en medlem. Varje medlem har en röst.

5. Frågor avgörs genom öppen omröstning om inte mötet beslutar om annat. Enkel röstövervikt krävs för beslut utom i frågor som rör stadgar och föreningens upplösning. I dessa frågor krävs minst 2/3 röstövervikt.

6. Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av 6-7 personer varav 5 ordinarie och 1-2 suppleanter. Ordinarie ledamöter väljs av ordinarie årsmöte på 2 år och suppleanter på 1 år. Ordinarie styrelseledamöter avgår växelvis så att 2 ställer sina platser till förfogande ena året och de resterande 3 året därefter. Till styrelsemöten kallas såväl ordinarie ledamöter som suppleanter. Suppleant har rösträtt endast när ordinarie ledamot inte är närvarande. Styrelsen kan vid behov adjungera ledamot (ledamöter), som äger förslagsrätt/yttranderätt men inte rösträtt. Protokoll från styrelsesammanträden utsänds till samtliga styrelseledamöter, suppleanter och revisorer.

7. Föreningens ordförande väljs av årsmötet, i övrigt konstituerar styrelsen sig själv. Styrelsen utser en eller flera personer i styrelsen som firmatecknare. Styrelsen är beslutsför när minst 3 styrelseledamöter är närvarande.

8. Årsmötet väljer en revisor och en revisorssuppleant för ett år i taget. Valberedning väljs av årsmötet för ett år i taget och skall bestå av 2 ledamöter varav en är sammankallande.

9. Föreningen avhåller ordinarie årsmöte före mars månads utgång. Kallelse med dagordning till årsmöte sker skriftligt senast 10 dagar före mötesdagen. Styrelsen skall senast en månad före årsmötet ställa årsberättelse, styrelseprotokoll och räkenskapshandlingar för det gångna räkenskapsåret till revisorernas förfogande. Förslag, som framställs av föreningens medlemmar och önskas behandlade av årsmötet, skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 15 februari.

Extra årsmöte hålls då styrelsen finner sådant påkallat eller då minst 10 % av medlemmarna skriftligen begär sådant. Skriftlig kallelse till extra årsmöte utsänds senast 10 dagar före mötet. Vid extra årsmöte får endast behandlas de ärenden som upptagits på dagordningen bifogad kallelsen.

Vid såväl ordinarie som extra årsmöte skall föras protokoll, vilket skall justeras av 2 justeringsmän jämte ordföranden.

10. Vid ordinarie årsmöte skall följande punkter avhandlas:

 1. Mötets öppnande

 2. Fråga om kallelse till mötet skett i behörig ordning.

 3. Fastställande av dagordning.

 4. Val av ordförande och sekreterare for mötet.

 5. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet.

 6. Föregående årsmötes protokoll.

 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret.

 8. Fastställande av årsredovisning.

 9. Revisionsberättelse jämte fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

 10. Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter.

 11. Val av revisor och revisorssuppleant.

 12. Val av ledamöter till valberedningen.

 13. Medlemsavgift och styrelsearvoden för det kommande verksamhetsåret.

 14. Inkomna motioner.

 15. Övriga frågor.

 16. Mötet avslutas.

Il. Förslag till ändring eller tillägg till dessa stadgar skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 15 februari. För godkännande av förslaget erfordras att detsamma vid två på varandra följande årsmöten erhåller minst 2/3 av de röstberättigade deltagarnas röster.

12. För beslut om upplösning av föreningen gäller samma krav som i paragraf 11. Om beslut fattas om upplösning av föreningen överlämnas föreningens tillgångar till sådant ändamål som föreningen beslutar om vid sista upplösningsmötet.